(0432) 312 2 153

Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listesi

08 Eylül 2020

Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listesi

Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listesi

DUYURU

            01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. maddesinin uygulanmasına Dair Usul ve Esasların “ “İlan” başlıklı 10. maddesinde “İnceleme sonucunda şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin listesi internet veya kurumca belirlenecek şekilde ilan edileceği ve bu ilanın tebliğ yerine geçeceği” hükmüne istinaden ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı

MADDE 39-

1- Hak sahibi İşçilerin işçi statüsünde geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü ve uygulamalı  şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenir. Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esastır. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi mümkündür.

2- Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

3- Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilir, yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilir ve tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şarttır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “ başarılı” ya da “ başarısız” olarak tutanağa geçirilir.

4- Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın işçi statüsüne geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

5- Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

6- Sınavlarda sorulacak sorular, Valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilir denilmektedir.

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu işçi kadrosuna atanmak için sınava girmeye hak kazanan işçilere ait Van İdare Mahkemelerinin sınav şekline ilişkin vermiş olduğu kararlar ve bireysel başvurulara istinaden sözlü sınav yapmak üzere Başkanlık Makamının 27/02/2020 tarih ve 24395793-902.3-E.1811 sayılı Olurları ile kurulan Sınav Komisyonu tarafından  sözlü sınav yapılmak üzere aşağıda belirtilen gün ve saatte Edremit Belediye Başkanlığının konferans  salonunda bulunmanız gerekmektedir.

 

  

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN LİSTESİDİR

 

 

10/09/2020  GÜN SAAT 10:30

SIRA NO

T.C. KİMLİK NO

ADI

SOYADI

1

724……….248

Mahmut

BAĞIŞ

2

535……….898

Seraceddin

DEMİR

3

221…….…864

Ferhat

AKBULUT

Bize Ulaşın 0432 312 2 153
İstek Ve Şikayet Hattı ALO 153
Van Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü